Alquiler Pershing 43
Yacht Pershing 43

Plätze: 12+1 pax.
Ab : 1.300 €

Alquiler Camargue 50
Yacht Camargue 50

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 1.650 €

Alquiler Sessa C44
Yacht Sessa C44

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 1.800 €

Alquiler Cranchi 50
Yacht Cranchi 50

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 2.000 €

Alquiler Princess V55
Yacht Princess V55

Plätze: 9+1 pax.
Ab : 2.000 €

Alquiler Portofino 53
Yacht Portofino 53

Plätze: 8+1 pax.
Ab : 2.000 €

Alquiler Astondoa 53 Open
Yacht Astondoa 53 Open

Plätze: 12+2 pax.
Ab : 2.420 €

Alquiler Princess V50
Yacht Princess V50

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 2.600 €

Alquiler Azimut 68S
Yacht Azimut 68S

Plätze: 10+2 pax.
Ab : 3.000 €

Alquiler Princess V65
Yacht Princess V65

Plätze: 10+1 pax.
Ab : 3.500 €

Alquiler Predator 82
Yacht Predator 82

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 3.595 €

Alquiler Predator 68
Yacht Predator 68

Plätze: 12+2 pax.
Ab : 3.600 €

Alquiler Mangusta 80
Yacht Mangusta 80

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 4.800 €

Alquiler Predator 72
Yacht Predator 72

Plätze: 12 pax.
Ab : 5.000 €

Alquiler AB 78
Yacht AB 78

Plätze: 10 pax.
Ab : 5.200 €

Alquiler Pershing 72
Yacht Pershing 72

Plätze: 9 pax.
Ab : 5.500 €

Alquiler Predator 84
Yacht Predator 84

Plätze: 9 pax.
Ab : 6.800 €

Alquiler Astondoa 72 glx
Yacht Astondoa 72 glx

Plätze: 8 pax.
Ab : 29.000 €